Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Nitelikli Hesaplamalar Uzmanlık Alanında Aranan Hesaplama Eğitimi Şartının Kaldırılmasına İlişkin Duyuru
  20.07.2020

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
  Bilirkişilik Daire Başkanlığı

   

     Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ve bu alanlara göre bilirkişilerde aranacak niteliklerin Daire Başkanlığımızca ihtiyaca göre her zaman gözden geçirilip güncellenmesi söz konusu olup 09/03/2018 tarihli 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru Ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde yapılan güncelleme ve değişiklikler ile getirilen “Nitelikli Hesaplamalar”  temel uzmanlık alanında başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında istenen 24 saatlik hesaplama eğitimlerinin; geride bırakılan uygulama döneminde gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda artık başvuru şartı olarak aranmaması uygun görülmüştür.

     Bu itibarla, Bakanlığımızca daha önce ilan edilen bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları arasında sayılan "Nitelikli Hesaplamalar" uzmanlık alanında yapılacak bilirkişilik başvurularında artık başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmakşartı aranmayacak olup bu alanda yapılacak başvurularda bilirkişilerde aranacak nitelikler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

     "Nitelikli Hesaplamalar" temel uzmanlık alanında bilirkişilik başvurularında;

     1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.

     2- Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek.

     3- “Feraiz Hesaplamaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için bu alanda en az 5 yıl süreyle bilirkişilik yapmış veya mesleki ya da akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.

     6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

     • Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,

     • Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar,

     • “Aktüerya” alt uzmanlık alanında üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarının aktüerya bilimleri veya aktüerya ve risk yönetimi bölümlerinden lisans veya lisansüstü eğitim almış olanlar,

     • “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı kuruluşların bu alt uzmanlık alanına uygun kadrolarında çalışan veya çalışmış olanlar.

     dikkate alınarak değerlendirme yapılır.”

  Adres

  Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Kat Bağcılar Mah. Şanlıurfa yolu üzeri, 1217. Sok No:2, 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

  Telefon

  Tel: (0412) 502 38 79

  Fax: (0412) 502 48 24

  E-Posta

  diyarbakirbbkisaretadalet.gov.tr