Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
  25.12.2020

  2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği, 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinde ise listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bölge kuruluna başvuru yapılacağı hüküm altına alınmıştır.


  Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 17.09.2020 tarihli “Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru” ile başvuru şartları, başvuru usulü, başvuruya eklenecek belgeler, başvuruların değerlendirilmesi, konkordato komiserliği listelerinin oluşturulması ve listelerin ilanı başlıkları altında gerekli teknik açıklamalar yapılmış, başvuru kılavuzu ile Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen beyannamenin örneği ilan ekinde paylaşılmıştır.


  Bu doğrultuda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak  illeri itibariyle ve 28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan duyuruda belirtilen usul ve esaslara göre Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınmıştır.


  Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtildiği üzere başvuru esaslarını belirleme konusunda yetkili bulunan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın duyurusunda açıklanan esaslar çerçevesinde ve usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı hem de esas yönünden İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde öngörüldüğü biçimde listeye kayıt için aranılan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti noktasında yapılmıştır.


  Konkordato komiserliği başvuruları kurulumuz toplantılarında değerlendirilerek Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından açıklanan duyuruda belirtilen usule uygun olmayan ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kurulu Yönetmeliği’nin 4. Maddesindeki nitelikleri taşımayanların başvuruları Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi gereğince reddedilerek gerekçeleri ile birlikte ekli listede gösterilmiştir. 
  Başvuruların reddine ilişkin gerekçeler her bir başvuru yönünden somut olarak belirtilmiş ise de; Bölge Kurulumuzca yapılan değerlendirmelere açıklık getirilmesi bakımından özellik arz eden bazı hususların belirtilmesi gerekmiştir.


  A-) Duyurunun “Başvuru Usulü” ve “Başvuruya Eklenecek Belgeler” bölümlerinde gerekli açıklamalar yapılarak “İlgili mevzuatta ayrıca bir eksiklik ilanı düzenlenmediğinden, başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklenmesine dikkat edilmesi gerektiği, eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvuruların Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedileceği belirtilmiştir. Buna rağmen bir kısım başvurularda e imzalı/m imzalı başvuru formu dahil olmak üzere listeye kayıt için aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti için zorunlu bulunan hiçbir belgenin sisteme yüklenmediği görülmüştür. Başvurusu bu nitelikte olanlarla ilgili olarak; “Duyurunun “Başvuruya Eklenecek Belgeler” bölümünün 1 nolu bendinde yer alan belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklenmediği anlaşılmakla, başvurunun usule uygun bulunmaması (Konk. Kom.Yön.m.18/1,2,3.c.2) gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.


  B-) Duyurunun “Başvuru Usulü” bölümünün 1 inci maddesinde, başvurunun belirtilen adres üzerinden Ek-1’de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle yapılacağı, Ek-1’de ise başvuru sırasında girilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulan başvuru formu bilgisayara indirildikten sonra e-imza veya m-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerektiği açıklanmış, e-imza veya m-imza ile imzalı başvuru formu göndermeyenlerin başvurularının geçersiz sayılacağı belirtilmiştir. Başvuru evrakında bu yönüyle eksiklik bulunanlarla ilgili olarak; “Başvuru formunun e-imza veya m-imza ile düzenlenip sisteme eklenmemesi (Konk. Kom.Yön.m.18/1;18/3.c.2)” gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.


  C-) Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "İlgili, başvuru sırasında kimlik, yerleşim ve iletişim bilgileri ile 4 üncü maddede aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri ve aynı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi sunar” hükmü yer almakta olup duyurunun “Başvuruya eklenecek belgeler” bölümünde buna dair Ek-2’ de yer alan beyannamenin başvuru evrakına ekleneceği belirtilmiş ve duyuru ekinde de beyanname örneği paylaşılmıştır. Başvurusunda bu nitelikte beyanname sunmayanlarla ilgili olarak; “Duyuru ekinde (Ek-2) yer alan beyannamenin sunulmaması (Konk. Kom. Yön.m.18/1,2,3.c.2)” gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.


  D-) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun "İkinci Görev Yasağı" başlıklı 87 nci maddesinde;    "Memurlara maddede belirtilen istisnalar dışında ikinci görev verilemeyeceği” hükmü yer almakta olup, Kanunda devlet memurlarına ikinci görev olarak verilebilecek hizmetler ve görevler sınırlı olarak sayılmıştır. Konkordato komiserliği bu istisnalar arasında yer almamaktadır. Buna göre 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların fiilen yürütmekte oldukları mesleklerinin ilgili mevzuatında komiserliği yürütmelerine engel hüküm bulunması nedeniyle başvuruları kabul edilmemiş, diğer koşullar da ayrıca incelenmekle birlikte, “657 Sayılı Yasaya tabi çalışan / fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında komiserliği yürütmesine engel hüküm bulunması ( 657 Sayılı DMK.m.87, Konk. Kom. Yön.m.4/1-g; 18/3.c.2)” şeklinde gerekçeyle taleplerin reddi yönünde değerlendirme yapılmıştır. (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 30.10.2020 tarih ve E-51376050-650.02.146.2020-397/26076 sayılı yazıları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2020 tarih ve E-64913683-045.022776038 sayılı yazılarında da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Devlet memurlarının konkordato komiserliği yapabilmelerine dair özel bir düzenlemeye yer verilmemiş olması ve konkordato komiserliğinin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde sayılan ikinci görevlerden biri olmaması sebebiyle 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışanların başvurularının kabul edilemeyeceği bildirilmiştir.) 


  E-) Duyurunun "Başvuru Usulü" bölümünün 4 ncü maddesinin son fıkrasında "..Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin konkordato komiser listelerinde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir." denilmekte olup, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Bakanlığımıza gönderilen listede adı olmakla birlikte duyuruda belirtildiği şekilde sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayan bağımsız denetçilerin listeye kaydı yapılmamış, ayrıca bu listede adı geçen bağımsız denetçilerin aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin nihai değerlendirme yapılarak listeye kabulleri konusunda gerekli işlemler tesis edilmiştir.


  Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda;

  1-) Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca başvuruları kabul edilip Konkordato Komiserliği listesine kaydına karar verilenler ve başvuruları reddedilenler aşağıdaki sorgu ekranında gösterilmiştir.
  2-) İşbu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  3-) Başvurusu reddedilen ilgililer işbu karara karşı, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesi uyarınca internet sitemizde yapılan tebliğ mahiyetindeki duyuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Adalet Bakanlığı aleyhine İstanbul İdare Mahkemesine idari dava açabilecekleri gibi, idari dava açmadan önce yine aynı sürede idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için bölge kurulumuza UYAP üzerinden başvurabileceklerdir.


  Tebliğ mahiyetinde olmak üzere ilânen duyurulur.25/12/2020

  BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA 

   

  Adres

  Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Kat Bağcılar Mah. Şanlıurfa yolu üzeri, 1217. Sok No:2, 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

  Telefon

  Tel: (0412) 502 38 79

  Fax: (0412) 502 48 24

  E-Posta

  diyarbakirbbkisaretadalet.gov.tr