Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulanlardan Bilirkişilik Başvuruları Reddedilenlere İlişkin Duyuru
  29.06.2021

  BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNDEN MUAF TUTULANLARDAN BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI REDDEDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU


   1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Diyarbakır Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden Diyarbakır , Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde ve 03.08.2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 31.05.2021 tarihinde yayımlanan, Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslarına İlişkin duyurusunda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01.06.2021 ile 25.06.2021 tarihleri arasında Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://bilirkisi.uyap.gov.tr  adresinden duyuru ekinde yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır. 

  2. Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 31.05.2021 tarihinde yayımlanan, Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusunda;  bilimsel yeterliliğini ulusal veya uluslararası alanda ispat etmiş kişilere bilirkişilik temel eğitiminin zorunlu tutulmasının amaca hizmet etmeyeceği değerlendirilerek yargı mercilerinin bu nitelikteki bilirkişilerden doğrudan istifade edebilmelerini sağlamak amacıyla,  bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip olanların Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulmaları uygun görüldüğü hususu belirtilerek, muafiyet kapsamında olanlarda bulunması gereken şartlar belirtilip, başvuru usulü ve başvuruya eklenecek belgeler de ilan edilmiştir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru klavuzuna da ilan ekinde yer verilmiştir.

  3. Ekli listelerde isimleri yer alan başvurucular başvuru takviminde bilirkişi olmak için başvuruda bulunmuşlardır. Kurulumuza yapılan başvurular öncelikle başvuru klavuzunda gösterilen biçimde usulüne uygun bir başvuru bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirmeye alınmıştır.

  4. Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusunda belirtilen usul ve esaslar gereğince, ilana konu başvuru sadece bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör ve doçent unvanına sahip kişiler için söz konusu olması nedeniyle profesör ve doçent unvanına sahip olmayıp  bilirkişilik başvurusunda bulunanların başvuruları, değerlendirmeye alınmayarak reddedilmiştir.

  5. Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusu gereğince başvurucularda, Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul için aranan şartlardan, 1 fıkrasının (e) bendindeki "Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak." şartı aranmamıştır.

  6. Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslarına İlişkin duyuruda başvuruya eklenecek belgeler;
      1- Muafiyet kapsamında bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişiler, e-Devlet sisteminden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurup, aşağıdaki belgelerin taranmış halini sisteme okunaklı biçimde aktarıp gönderirler.
      a) Uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi varsa  meslek belgesi veya benzeri benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.
      b) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
      c) Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.
      ç) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
      d) Banka hesap numarası.
      2- Başvuruya eklenecek görev belgesinde, üniversiteler veya diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar için göreve başladığı tarih, görev yeri, unvanı, hakkında daha önce disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılma ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanma yaptırımı uygulanıp uygulanmadığı bilgileri yer almalıdır.
      Olarak ilan edilmiştir. 
      Duyurunun, başvuru şartları bölümünde ise;
      1- Başvuruda aşağıdaki nitelikler aranır:
      a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
      b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
      c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
      ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
      d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
      e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
      f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
      Şeklinde belirlenmiştir. Kurulumuzca başvurularının değerlendirilmesinde, hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tam olup olmadığı hem de esas yönünden başvuranın, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı noktasında başvurular ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 29.06.2021 tarih ve 2021/152 Karar sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

  7. Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusu gereğince başvuru takvimi döneminde, muafiyet kapsamında bilirkişi olmak için müracaatlarını yapanların başvuruları, kurulumuz toplantısında değerlendirilerek Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusundaki kabul şartlarını veya başvurdukları temel ve alt uzmanlık alanları bakımından aranan nitelikleri taşımamaları nedeniyle reddedilmiş ve  duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.
  8. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren 30 günlük kesin süre içerisinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Kurulumuza gönderebileceklerdir.

  9. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 29/06/2021
   

  EKİ         : 1-) BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI REDDEDİLENLERİN LİSTESİ 

  Adres

  Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Kat Bağcılar Mah. Şanlıurfa yolu üzeri, 1217. Sok No:2, 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

  Telefon

  Tel: (0412) 502 38 79

  Fax: (0412) 502 48 24

  E-Posta

  diyarbakirbbkisaretadalet.gov.tr