Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişi Raporlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlara Dair Açıklama
  24.06.2020

  Bilirkişilik Kanununun Temel İlkeler başlıklı 3/2 maddesi “Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.” hükmü amirdir.

  Bilirkişilik Kanununun Denetim ve İnceleme başlıklı 14/1 maddesi “(1) Bilirkişiler, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından bölge kurulları tarafından resen veya başvuru üzerine denetlenir.” hükmü amirdir.

  Uyapta yer alan Bilirkişi Dosya Takip Sorgulama uygulamasıyla bilirkişilerin hangi mahkemeler tarafından görevlendirildikleri takip edilebilmekte olup, Bilirkişi Raporları Arşiv Kaydı uygulamasıyla da hazırlanan bilirkişi raporları görülebilmektedir.

  Bilirkişilik Kanununun 14/1 ve 3/2 maddeleri uyarınca, bilirkişilerin UZMANLIK ALANI DIŞINDA rapor hazırlayıp hazırlamadıkları konusunda Kurulumuzca her zaman re’sen denetlemeler yapılmaya başlamıştır.

  Bilirkişi Raporları Arşiv Kaydına eklenen bilirkişi raporlarının incelenmesinde, UZMANLIK ALANI DIŞINDA rapor hazırlandığı, bilirkişi raporu hazırlanırken Bilirkişilik Yönetmeliğinin 55. maddesi hükmüne göre raporda yer alması gereken hususların eksik bırakıldığı, çoğu bilirkişi raporunda bilirkişilik sicil numarasının yazılmadığı ve HUKUKİ NİTELENDİRME VE DEĞERLENDİRMELERDE bulunulduğu gözlemlenmiştir.

  Bu itibarla, bilirkişilik görevinin ifası sırasında bilirkişilik temel ve etik ilkelerine uygun davranılması, bilirkişi raporlarının Bilirkişilik Yönetmeliğinin 55. maddesine uygun olarak hazırlanması, UZMANLIK ALANI DIŞINDA rapor hazırlanmaması, raporlarda HUKUKİ NİTELENDİRME VE DEĞERLENDİRMELERDE bulunulmaması hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmekte olup aksine tutum ve davranışlar ilgili bilirkişi hakkında denetim ve inceleme konusu yapılarak ilgili hakkında sicilden ve listeden kalıcı olarak veya geçici olarak çıkarma ya da uyarma gibi disiplin işlemleri uygulanabileceği gibi şartlarının bulunması halinde haklarında adli soruşturma için suç duyurusunda bulunulması yoluna gidilebilecektir.

  Yukarıda açıklandığı üzere;

  Uyap sisteminde bilirkişi raporları Başkanlığımız tarafından re'sen hukukî nitelendirme, bilirkişi uzmanlık alanı dışında rapor hazırlanması, raporun geciktirilmesi, meslekî özen ilkesine aykırılık gibi yönlerden incelenmekte ve değerlendirilmekte olup,

  Kamuoyuna ve ilgililerin bilgisine sunulur. 24/06/2020 

  Adres

  Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Kat Bağcılar Mah. Şanlıurfa yolu üzeri, 1217. Sok No:2, 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

  Telefon

  Tel: (0412) 502 38 79

  Fax: (0412) 502 48 24

  E-Posta

  diyarbakirbbkisaretadalet.gov.tr