Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 YILI KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURULARI KABUL - RET - KISMEN KABUL/KISMEN RET-YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLARA İLİŞKİN DUYURU

  T.C.
  DİYARBAKIR
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU
  (12/12/2023 tarih ve 2023/241 Sayılı Karar)


   2023 YILI KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURULARI KABUL - RET -  KISMEN KABUL/KISMEN RET - YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLARA İLİŞKİN DUYURU


  1- 2004 sayılı İcra İflas Kanunun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan konkordato komiseri listesinden seçileceği, 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinde ise listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bölge kuruluna başvuru yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

  2- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 12/10/2023 tarihli “Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru” ile  Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğindeki düzenlemeler esas alınarak başvuru şartları, başvuru usulü, başvuruya eklenecek belgeler, başvuruların değerlendirilmesi, konkordato komiserliği listelerinin oluşturulması ve listelerin ilanı başlıkları altında gerekli açıklamalar yapılmış ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru kılavuzu ile Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen beyannamenin örneği ilan ekinde paylaşılmıştır.

  3- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı nın 01/12/2023 tarihli "2023 yılı Konkordato Komiserliği başvuruları hakkındaki duyuru" ile  Bakanlığımıza ve bilirkişilik bölge kurullarına  gelen yoğun taleplerin değerlendirilmesi sonucunda konkordato komiserliği listelerinde kayıtlı olup eğitimlerinin bittiği 13 Kasım 2023 tarihine kadar yenileme eğitimi alanlardan çeşitli nedenlerle başvuru yapamayanlar ile başvuru yaptığı halde eksik evrakı bulunan kişiler için başvuru ve yenileme talep ekranlarının 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasında  tekrar açılması uygun görüldüğü ilan edilmiştir. 


  4- 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve  üçüncü fıkraları uyarınca konkordato komiserliğine kabule ve konkordato komiserlerinin listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Diyarbakır, Batman, Elazığ, Şırnak, Mardin, Siirt ve Bingöl illeri dahilinde yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak konkordato komiserlik listesi için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 12/10/2023  ve 01/12/2023 tarihlerinde  internet sitesinde yayımladığı  duyurulara göre 30/10/2023 ile 13/11/2023  ve  04/12/2023 ile 05/12/2023 tarihleri arasında konkordato komiserliğine ilk kez başvuru yaparak komiser olmak isteyenler ile halihazırda konkordato komiserliği listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanların Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınmıştır.

  5- Konkordato Komiserliği başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  6- Bilirkişilik Bölge Kurulumuz komiserlik listelerinde kayıtlı olup 2023 yılı başvuru döneminde komiserlik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca komiserlik listelerden çıkarılmalarına karar verilmiş olup, karara ilişkin sonuçlar da duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  7- Konkordato Komiserliği başvuruları, öncelikle başvuru kılavuzunda gösterilen biçimde usulüne uygun bir başvuru bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirmeye alınmıştır.

  8- Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtildiği üzere başvuru esaslarını belirleme konusunda yetkili bulunan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın duyurusunda açıklanan esaslar çerçevesinde ve usul yönünden istenilen bütün belgelerin tam olup olmadığı hem de esas yönünden İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde öngörüldüğü biçimde listeye kayıt için aranılan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti noktasında yapılmıştır.

  9- Konkordato komiserliği başvuruları kurulumuz toplantısında  değerlendirilerek Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından açıklanan duyuruda belirtilen usule uygun olmayan ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kurulu Yönetmeliği’nin 4. maddesindeki nitelikleri taşımayanların başvuruları Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi gereğince reddedilerek gerekçeleri ile birlikte başvuru sonucu bölümünde gösterilmiştir. 

  10- Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçi olup konkordato komiser listelerinde yer almak isteyen ve öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunan, ayrıca başvuru tarihleri arasında sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlayanların başvuruları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 14.11.2023 tarih ve E-65445614-622.03-20466 sayılı yazı ekinde Bilirkişilik Bölge Kurulumuza gönderilmiştir. Kurulumuzca bağımsız denetçilerin, faal/gayri faal durumu, bağımsız denetçi belgesini aldığı ve sicile kaydedildiği tarih, hakkında disiplin yaptırımı uygulanıp uygulanmadığı ve komiserlik için diğer şartlara haiz olup olmadıkları yönünden nihai değerlendirme yapılarak başvuru talepleri değerlendirilmiştir.   

  11- Başvuruları reddedilenler yönünden gerekçeler her bir başvurucu yönünden sorgulama ekranında belirtilmiş olup Bölge Kurulumuzca yapılan değerlendirmelere açıklık getirilmesi bakımından özellik arz eden bazı hususların belirtilmesi gerekmiştir.

  A- Duyurunun “Başvuru Usulü” ve “Başvuruya Eklenecek Belgeler” bölümlerinde gerekli açıklamalar yapılarak başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklenmesine dikkat edilmesi gerektiği, eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvuruların Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedileceği belirtilmiştir. Buna rağmen bir kısım başvurularda elektronik/mobil imzalı başvuru formu dahil olmak üzere listeye kayıt için aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti için zorunlu bulunan hiçbir belgenin sisteme yüklenmediği görülmüştür.

  Başvurusu bu nitelikte olanlarla ilgili olarak; "Duyurunun "Başvuruya Eklenecek Belgeler" bölümünde yer alan 1. maddesinin (a), (b), (c), (ç) ve (d) bendinde belirtilen belgelerin eklenmemesi" gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

  B- Duyurunun “Başvuru Usulü” bölümünün 1 inci maddesinde, Konkordato komiserliğine başvurunun, Vatandaş Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle ilgili bölge kuruluna yapılacağı, Daire Başkanlığının duyurusunun ekinde yer alan ve başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru kılavuzunda ise başvuru sırasında girilen bilgilere göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan başvuru formu bilgisayara indirildikten sonra  elektronik imza (e-imza) veya  mobil imza (m-imza) ile imzalanarak gönderilmesi gerektiği açıklanmış, elektronik imza veya mobil imza ile imzalı başvuru formu göndermeyenlerin başvurularının geçersiz sayılacağı belirtilmiştir.

  Başvuru evrakında bu yönüyle eksiklik bulunanlarla ilgili olarak; “Elektronik/mobil imzalı başvuru formunun eklenmemesi” gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

  C- Duyurunun “Başvuru Şartları” bölümünün 3 üncü maddesinde “30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimlerinin, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacağı, başvuruda bulunacakların, Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca ve Daire Başkanlığının bilirkisilik.adalet.gov.tr adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından 36 saatlik komiserlik temel eğitimini almış olmaları gerektiği”  belirtilmiştir.

  Başvuru evrakı ekinde sunulan eğitim katılım belgeleri bu nitelikleri taşımayanlarla ilgili olarak; “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Katılım Belgesinin 30/01/2019 tarihi öncesine ait olması” gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

  Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin, 13 üncü maddesi gereği medeni usul hukuku, icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaf olduklarından bu kişilerin başvurularında konkordato komiserliği temel/yenileme eğitimi katılım belgesi aranmamıştır.

  Ç- Duyurunun “Başvuruya Eklenecek Belgeler” bölümünün 1 inci maddesinin (d) bendinde “Halihazırda listelerde kayıtlı olup yeniden başvuru yapacaklar için yenileme eğitimi katılım belgesi" başvuruya eklenmesinin gerektiği, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verileceği, komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorunda olduğu, yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmeyeceği belirtilmiştir.

  Halihazırda listelerde kayıtlı olup yenileme eğitimi olmadan başvuru yapanlarla ilgili olarak; Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkraları uyarınca ret işlemi tesis edilmiştir.

  D- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "İlgili, başvuru sırasında kimlik, yerleşim ve iletişim bilgileri ile 4 üncü maddede aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri ve aynı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi sunar” hükmü yer almakta olup duyurunun “Başvuruya eklenecek belgeler” bölümünde buna dair Ek-2’de yer alan beyannamenin başvuru evrakına ekleneceği belirtilmiş ve duyuru ekinde de beyanname örneği paylaşılmıştır.

  Başvurusunda bu nitelikte beyanname sunmayanlarla ilgili olarak; “Duyurunun "Başvuruya Eklenecek  Belgeler" bölümünde yer alan 1. maddesinin (b) bendinde belirtilen beyannamenin eklenmemesi” gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

  E- 657 sayılı Devlet memurları Kanununun "İkinci Görev Yasağı" başlıklı 87 nci maddesinde; "Memurlara maddede belirtilen istisnalar dışında ikinci görev verilemeyeceği” hükmü yer almakta olup, Kanunda devlet memurlarına ikinci görev olarak verilebilecek hizmetler ve görevler sınırlı olarak sayılmıştır. Konkordato komiserliği bu istisnalar arasında yer almamaktadır.

  Buna göre 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların fiilen yürütmekte oldukları mesleklerinin ilgili mevzuatında komiserliği yürütmelerine engel hüküm bulunması nedeniyle başvuruları kabul edilmemiş, diğer koşullar da ayrıca incelenmekle birlikte, “657 Sayılı Yasaya tabi çalışan olup fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında komiserliği yürütmesine engel hüküm bulunması” şeklinde gerekçeyle taleplerin reddi yönünde değerlendirme yapılmıştır.

  (T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2020 tarih ve E-740733113-010.99-48678 sayılı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 30.10.2020 tarih ve E-51376050-650.02.146.2020-397/26076 sayılı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2020 tarih ve E-64913683-045.022776038 sayılı yazılarında da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Devlet memurlarının konkordato komiserliği yapabilmelerine dair özel bir düzenlemeye yer verilmemiş olması ve konkordato komiserliğinin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde sayılan ikinci görevlerden biri olmaması sebebiyle 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışanların başvurularının kabul edilemeyeceği bildirilmiştir.)

  F- Duyurunun "Başvuru Usulü" bölümünün 4 ncü maddesinde "..Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin konkordato komiser listelerinde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir." belirtilmiş ayrıca KGK resmi internet sitesinde yayımlanan 25.10.2023 tarihli duyuruda da “Kuruma yapılan başvurunun Adalet Bakanlığına yapılması gereken genel başvuru yerine geçmediği, şartları sağlayan bağımsız denetçilerin ilgili bakanlığa ayrıca başvuruda bulunması gerektiği, kuruma başvuruda bulunan bağımsız denetçilerin Adalet Bakanlığına (bilirkişilik bölge kurulları) bildirileceği, söz konusu bildirilen kişilerin gerekli şartları haiz olup olmadıklarının ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği” hususları ifade edilmiştir.

  Buna göre; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 14.11.2023 tarih ve E-65445614-622.03-20466 sayılı yazılarıyla Bilirkişilik Bölge Kurulumuza gönderilen  listede adı olmakla birlikte duyuruda belirtildiği şekilde sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayan bağımsız denetçilerle ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde; Duyurunun ‘Başvuru Usulü’ bölümünün 4 üncü maddesininde açıklandığı şekilde Bölge Kurulu’na yapılmış usulüne uygun bir başvurusu bulunmaması nedeni ile red işlemi tesis edilmiştir.

  G- Adli sicil kayıtlarında engel suçlardan sabıkası olanlar ile engel suçlardan kovuşturması bulunan bir kısım başvurular, konkordato komiserliği görevinin gerektirdiği güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulmaması ilkesi gereğince komiserlik görevinin önem ve özelliği dikkate alınarak reddedilmiştir.
  Adli Sicil ve Arşiv Kaydı incelendiğinde çok fazla suçtan hakkında mahkumiyet hükmü kurulan, erteli dahi olsa 1 yıldan fazla süreli hapis cezasını gerektiren ve kasten işlenmiş suçtan da mahkumiyeti bulunanların başvurusu  Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının d bendinde geçen "Görevin gerektirdiği güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarında bulunulması" hükmü gereğince reddedilmiştir.

  12- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 12/10/2023 ve 01/12/2023  tarihlerinde internet sitesinde  yayımladığı duyurulara göre 30/10/2023 ile 13/11/2023 ve 04/12/2023 ile 05/12/2023 tarihleri arasında konkordato komiserliğine ilk kez başvuru yaparak komiser olmak isteyenler ile halihazırda konkordato komiserliği listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanların başvuruları, kurulumuzun toplantısında  değerlendirilerek Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın duyurusunda açıklanan esaslar çerçevesinde istenilen bütün belgeleri tam olarak ibraz  edip Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. maddesindeki aranan şartları taşıdıkları anlaşılanların başvuruları kabul edilerek Yönetmeliğin 18 inci maddesinin  üçüncü fıkrası gereğince üç yıllığına konkordato komiserliği listesine kayıt edilmişlerdir. Başvurusu kabul edilenler için Bölge Kurulumuz veya Mahkeme nezdinde (bilirkişilik mevzuatında olduğu gibi) yemin uygulaması söz konusu değildir. 

  13- Başvuruları kabul edilen bir kısım kişilerin, başvuru formunda birden fazla meslek/unvan alanı yazdıkları ancak bazı meslek/unvan alanlarında listeye kayıt için aranan şartları taşımadıkları anlaşıldığından, bu kişilerin kabul olarak belirtilen meslek/unvan alanında başvuruları kabul edilmiştir.  

  14- Konkordato komiser görevlendirmeleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde görevli ve yetkili Mahkeme tarafından yapılacaktır.

  15-Konkordato Komiserliğine ilk kez başvuru yapanlar ile halihazırda konkordato komiserliği listesine kayıtlı olup yenileme talebindende bulunup başvuruları, tamamen veya kısmen reddedilenler ve yenileme yapmadıkları için konkordato komiserliği listesinden çıkarılmalarına karar verilenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde olan iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) gün içinde bölge kurulumuza itiraz edebileceklerdir. 

  İtiraz Başvuru işlemleri için https://vatandas.uyap.gov.tr adresinden giriş seçeneklerinden herhangi biriyle portala giriş sağlandıktan sonra; Menüden “Başvuru Yap” menüsü seçilerek Bilirkişilik Bölge Kuruluna Evrak Gönderme sekmesine girildikten sonra “İl” seçimi “Diyarbakır ”, “Bilirkişilik Bölge Kurulu” seçimi “Diyarbakır Bilirkişilik Bölge Kurulu”, “Evrak türü” seçimi “Konkordato Komiserliği Başvuru Sonucuna İtiraz” seçilmesi, “Evrak-Dosya Seç” alanında “Elektronik yada mobil imzalı UDF formatında düzenlenen İtiraz Dilekçesi” seçilmesi ve “Açıklama” alanına “Konkordato Komiserliği Başvurusu Sonucuna İtiraz” yazılarak ekle butonuna tıklanması akabinde ilgili itiraz dilekçesinin gönderimi sağlanmış olacaktır. 

  İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  05.01.2024

   

   

  TC Kimlik No
  Doğum Tarihi
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Kat Bağcılar Mah. Şanlıurfa yolu üzeri, 1217. Sok No:2, 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

  Telefon

  Tel: (0412) 502 38 79

  Fax: (0412) 502 48 24

  E-Posta

  diyarbakirbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu