Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL - KISMEN KABUL/KISMEN RET - REDDEDİLENLER - YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  01.07.2022

  T.C.

  DİYARBAKIR

  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

   

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL - KISMEN KABUL/KISMEN RET - REDDEDİLENLER - YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU             

   

  1-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların başvurularına ilişkin incelemeler tamamlanmış olup, başvurular 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10'uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 38'inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında ve 6754 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinin 3'üncü fıkrasındaki "Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10'uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer." hükmü uyarınca değerlendirilmiştir.
  2-Bilirkişilik başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD - SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
  3-Bilirkişilik Bölge Kurulumuz bilirkişi sicil ve listelerinde kayıtlı olup 2022 yılı başvuru döneminde bilirkişilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13' üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca bilirkişilik sicilinden ve listelerden çıkarılmalarına karar verilmiş olup, karara ilişkin sonuçlar da duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD - SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
  4-Bilirkişilik başvuruları tamamen veya kısmen reddedilenler ile yenileme yapmadıkları için bilirkişilik sicilinden çıkarılmalarına karar verilenler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde olan işbu ilandan itibaren 30 (otuz) gün içinde bölge kurulumuza yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.
  5-Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapıp başvuruları tamamen veya kısmen reddedilen başvurucuların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri hâlinde, itiraz dilekçelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portal üzerinden aktif hâle gelecek olan "BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İTİRAZ DİLEKÇESİ" sekmesini kullanarak yapmaları ve itirazlarına ekleyecek belgeler varsa ilgili belgeleri itiraz dilekçesi ekine eklemeleri gerekmektedir.
  6-Halihazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve talepleri tamamen veya kısmen reddedilenlerin; yenileme talebinde bulunmayıp sicilden çıkarılanların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri hâlinde UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan "Bölge Kuruluna Evrak Gönder" butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda "Genel Talep Dilekçesi" gönder sekmesinden itiraz dilekçelerini varsa dilekçe ekine ekleyecekleri belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

  YEMİN, YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

  7-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, bölge kurulunca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca yemin yaptırılacaktır.
  8-Bilirkişi listelerinde halihazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.
  9-
  Diyarbakır il sınırları (bütün ilçeler dahil) içerisinde ikamet eden veya çalışanların yemin töreni  19 Temmuz 2022 tarihinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonunda saat 10.00'da yapılacaktır. Diyarbakır il sınırları dışında çalışmak veya ikamet etmekle birlikte Diyarbakır'da yemin etmek isteyenler de bu yemin törenine katılabilirler.
  10-Diyarbakır il sınırları dışında ikamet eden veya çalışanların yeminleri, ikamet adresleri veya çalıştıkları yerin adli olarak bağlı olduğu İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarında 18-19 Temmuz 2022 tarihlerinde yaptırılacaktır.
  11-Yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi diyarbakirbbk.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.
  12-Yemin için belirtilen tarihlerde geçerli ve kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle yemin edemeyenler, mazeretlerini gösterir belgeler ekleyerek bölge kurulumuza yemin için talepte bulunmaları hâlinde talepleri değerlendirilecektir.
  13-Yeni liste yayımlandıktan sonra önceki liste hükümsüz hâle gelecektir.
  14-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42'nci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca işbu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 01/07/2022

  TC KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Kat Bağcılar Mah. Şanlıurfa yolu üzeri, 1217. Sok No:2, 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

  Telefon

  Tel: (0412) 502 38 79

  Fax: (0412) 502 48 24

  E-Posta

  diyarbakirbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu