Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KISMEN RED VE TAM RED EDİLENLER İLE YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR YÖNÜNDEN VERİLEN SİCİLDEN VE LİSTEDEN ÇIKARMA KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARIN SONUÇLARINA VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  30.09.2022

   

   

  T.C.
  DİYARBAKIR
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

  (30.09.2022 Tarihli Karar)

   

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KISMEN RED VE TAM RED EDİLENLER İLE YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR YÖNÜNDEN VERİLEN SİCİLDEN VE LİSTEDEN ÇIKARMA KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARIN SONUÇLARINA VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

   

  1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Diyarbakır Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak ve Mardin illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, Bilirkişilik Kanunu'nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ve 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25/01/2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru ile 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ve 04/03/2022 tarihinde yayımlanan 2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru ile de 13 Mart 2022 Saat: 23.59’a kadar Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden duyuru ekinde yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır. 

  2-Başvurular 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında ve 6754 S.K 'un 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca değerlendirilmiş ve bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan bilirkişilerin başvuru sonuçları ve yenileme talebinde bulunmayan bilirkişiler yönünden ise bilirkişilik  sicilinden ve listesinden çıkarılmalarına ilişkin olarak Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca 01/07/2022 tarihinde tebliğ mahiyetinde duyuru yapılmıştır.

  3-Bölge Kurulumuz tarafından yapılan duyuru üzerine Bilirkişilik Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre tebliğ mahiyetindeki ilandan itibaren 30 gün içinde söz konusu karara karşı itirazda bulunan ilgililerin itirazları tek tek incelenmiş, gerekli araştırmalar yapılmış ve Diyarbakır Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 30/09/2022 tarih, 2022/13 Toplantı ve 2022/166 sayılı kararı ile değerlendirilerek, itirazlarla ilgili sonuçlar bireysel sorgulama usulüyle aşağıda ilan edilmiştir.

  4-Bunun yanı sıra, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan  25/01/2022 tarihli "2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule ilişkin Duyuru"da ve 04/03/2022 tarihli "2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru"da belirtilen süreler içinde bilirkişilik yenileme başvurusunda bulunmayıp, haklarında Bilirkişilik Kanununun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi uyarınca sicilden ve listeden çıkarma kararı verilenlerden çıkarma kararından sonra yenileme talebinde bulunanlar olduğu anlaşılmakla, ilgililerin bu talepleri sicilden çıkarma kararına itiraz olarak değerlendirilmiştir.

  5-Bu kapsamda, Diyarbakır Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 30/06/2022 tarih, 2022/9 Toplantı, 2022/115 Karar sayılı kararı uyarınca 2022 yılı bilirkişilik başvurusu ve yenileme başvurusu kabul, kısmen kabul ve kısmen reddedilenler ile başvurusu tamamen reddedilenler ve itiraz süresi geçtikten sonra itiraz edenler ile  yenileme başvurusu bulunmadığı halde itiraz eden bilirkişilerin  itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar, duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından, (büyük harflerle) AD - SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  6-Bilirkişilik başvuruları tamamen veya kısmen reddedilenler ile yenileme talebinde bulunmadıkları için bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılmalarına karar verilenler ile 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre belirtilen süre içerisinde itirazda bulunmadıkları gerekçesiyle itirazı reddedilenler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin son cümlesi uyarınca tebliğ mahiyetinde olan iş bu ilandan itibaren 60 (altmış) gün içinde yetkili olan Diyarbakır İdare Mahkemesine dava açabilirler.

   

  YEMİN

  YEMİN TARİHİ VE YERLERİ:

  7-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesi kapsamında, yapmış oldukları itiraz neticesinde itirazları uygun görülerek kabul veya kısmen kabul şeklinde listeye ilk defa kabul edilenler bulundukları yere göre Bilirkişilik Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 64 üncü maddesinin 5 fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 271 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

  8-Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) ve ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunup daha önce yemin edenlerin yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

  9-Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca yaptırılacak yeminlerin 10.10.2022 günü saat: 14.00 ve 17.00 saatleri arasında Bağcılar Mah. Şanlıurfa yolu üzeri, 1217. Sok No:2, 21090 Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Kat adresinde bulunan Diyarbakır  Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  10-Bilirkişilik Bölge Kurulu bulunmayan Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinde veya çevresinde oturan ya da mesleki faaliyetini yürütenlerin, bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca 10.10.2022 günü mesai saatleri içerisinde yeminleri yaptırılacaktır. 

  11-Yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi diyarbakirbbk.adalet.gov.tr adresinde en son hali ile yayımlanacaktır. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.

  12-Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların, Bölge Kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

  13-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

   

  Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 39'uncu maddesi uyarınca

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 30/09/2022

  TC KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Kat Bağcılar Mah. Şanlıurfa yolu üzeri, 1217. Sok No:2, 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

  Telefon

  Tel: (0412) 502 38 79

  Fax: (0412) 502 48 24

  E-Posta

  diyarbakirbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu